Neviete si rady? Telefón +420 733 546 074 E-mail
0 €0 položek
0 €0 položek

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel:

 

Peroutka Tomáš
Náměstí 21
Valašské Meziříčí, 75701
IČ: 87772680
DIČ: CZ8810036301
telefon: +420 737 929 743
e-mail: navlas@navlas.sk
IBAN: SK81 8330 0000 0020 0040 8101 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.navlas.sk. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy buď nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá jen pro své účely. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, fyzická či právnická osoba – který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující – fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží, které je výhradně určené pro profesionální použití a dále je používá ke své podnikatelské činnosti se řídí dle vzájemných obchodních podmínek dle Obchodního zákoníku.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.navlas.sk odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

 

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

 

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 

Prodávající může odmítnout objednávku v následujících případech:

 • jestliže produkty, které jsou zobrazené na webu jsou již nedostupné
 • jestliže produkty, které jsou na webu zobrazené, obsahují zjevné chyby, například nesprávnou cenu nebo nesprávný popis

 

4. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY DLE § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, firmu Tomáš Peroutka se sídlem ve Valašské Meziříčí, Vsetínská 476, PSČ 757 01, IČO: 87772680 na adresu NaVlas.sk, Náměstí 21, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo e-mail: navlas@navlas.sk formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese NaVlas.sk, Náměstí 21, 757 01, Valašské Meziříčí přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM, OD SMLOUVY

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 

Kupující vstupem na webové stránky www.navlas.sk souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

7. DODACÍ PODMÍNKY

Objednávky doručujeme pouze na území Slovenské republiky.

ZÁSILKOVNA

Při objednávce nad 60,- € neplatíte poštovné. Neplatí pro zásilky nad 15 kg a nadměrné velikosti.

 • Cena dopravy: 2,9 €  při hodnotě objednávky NAD 13 €.
 • Cena dopravy: 3,2 € při hodnotě objednávky POD 13 €.
 • Při nákupu nad 60 € DOPRAVA ZDARMA

 

SLOVENSKÁ POŠTA

Při objednávce nad 60,- € neplatíte poštovné. Neplatí pro zásilky nad 15 kg a nadměrné velikosti.

 • Cena dopravy Slovenskou poštou: 3,9 €  při hodnotě objednávky NAD 13 €.
 • Cena dopravy Slovenskou poštou: 4,5 € při hodnotě objednávky POD 13 €.
 • Při nákupu nad 60 € DOPRAVA ZDARMA

 

UPS

Při objednávce nad 70,- € neplatíte poštovné. Neplatí pro zásilky nad 15 kg a nadměrné velikosti.

 • Cena dopravy UPS: 4,3 €  při hodnotě objednávky NAD 13 €.
 • Cena dopravy UPS: 4,8 € při hodnotě objednávky POD 13 €.
 • Při nákupu nad 70 € DOPRAVA ZDARMA

PLATBY

 • Platba předem na účet: 0€
 • Platba při převzetí: 1€

 

Zboží je také možné převzít osobně, po telefonické dohodě, v našem kamenném obchodě na adrese: Náměstí 21, Valašské Meziříčí.

Informace o době doručení uvedená na produktových stránkách a v košíku je orientační a může se lišit vzhledem k přetížení dopravců, státním svátkům a neočekávaným zdržením.

8. DODACÍ LHŮTY PRO PARUKY A PŘÍČESY

Pokud je objednaný typ-model paruky (příčesu) na skladě, odesíláme jej v den objednání (v pracovní den do 12h.) nebo nejpozději následující pracovní den. Pokud objednaný typ paruky (příčesu) nemáme, dodací lhůta je 10-14dnů. Vzhledem k tomu, že paruky-příčesy jsou specifický sortiment, může dojít k výpadku některého z odstínu konkrétního modelu, v takovémto případě vám e-mailem sdělíme termín odeslání vaší objednávky.

 

9. ELEKTRONICKÁ FAKTURA

Doklad o nákupu zboží Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Faktura, daňový doklad o nákupu zboží, je vystavena dle Zákona o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a zasílána v elektronické podobě PDF v příloze na Váš e-mail. Fakturu si můžete vytisknout sami. Faktura slouží jako doklad o nákupu a zároveň jako záruční list. Vytištěná faktura v elektronické podobě PDF je platným daňovým dokladem a obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti. V případě, že trváte na vystavení faktury nebo nemáte možnost si fakturu sami vytisknout, sdělate nám svůj požadavek při zadávání objednávky a my Vám fakturu ke zboží přiložíme. Pro případnou reklamaci je nutné ke zboží přiložit fakturu viz. Reklamační řád.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

 

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

 

12. REKLAMAČNÍ ŘÁD NA VÝROBKY Z UMĚLÉHO VLÁKNA A PRAVÉHOVLASU (PARUK, PŘÍČESŮ)

 • Každý zákazník obdrží k paruce nebo příčesu písemné poučení o údržbě a ošetřování zakoupeného zboží.
 • Důvodem k reklamaci není zacuchání vlasových pramenů vzniklé třením o límce kabátů nebo o opěrné plochy nebo zkrepatění vlasu v důsledku vystavení vysoké teplotě (při vaření, zalévání kávy, přikládání do kotle, sušení u tepelného zdroje apod.)
 • Nelze reklamovat výrobek, který utrpěl na kvalitě a vzhledu působením vysokých teplot – praní v horké vodě, kulmování, fenování apod. Důsledkem nesprávného zacházení s výrobkem dochází ke zničení struktury vlasu a následnému nadměrnému vypadávání. Toto se nevztahuje na výrobky z pravých vlasů, které lze barvit a šetrně upravovat i za vyšších teplot.
 • Paruku nelze reklamovat ani z důvodu ztráty původního barevného odstínu při extrémním a dlouhodobém vystavení vlasového výrobku slunečnímu záření nebo z důvodu praní v neoriginálních vlasových přípravcích. Vlasové přípravky na umělé vlákno obsahují kaučuk, který je pro vzhled a dobrý stav paruky nezbytný. Pro paruky z pravých vlasů je třeba používat originální přípravky na výrobky z pravých vlasů, které obsahují látky vyživující mrtvý vlas.
 • Reklamace se nevztahuje ani na běžné opotřebení v důsledku používání výrobku jak z umělého vlákna, tak z pravého vlasu.
 • Reklamaci lze uplatňovat pouze z důvodu špatného poutkování, které se projevuje nepřiměřeným a neustávajícím padáním většího množství vlasů nebo vlasových pramenů, při kterém jsou zcela zjevné poruchy struktury účesu. Může se ojediněle objevit především u dlouhých modelů. U krátkých paruk se může ojediněle objevit špatné sešití jednotlivých pramenů a tím vytvoření mezery v kompaktní pokrývce.

13. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

14. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

 

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

 

Znění těchto VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 5. 2016.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy: Odstoupení od smlouvy