Neviete si rady? Telefón +420 733 546 074 Kontakty E-mail
0 €0 položek
0 €0 položek

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Prevádzkovateľ:

 

PePe Hair & Beauty s.r.o.
Náměstí 88/21
Valašské Meziříčí, 75701
IČ: 08294097
DIČ: SK4120246317
Právnická osoba zapsaná v C 79063/KSOS Krajský soud v Ostravě.
telefon: +420 733 546 074
e-mail: navlas@navlas.sk
IBAN: SK70 8330 0000 0022 0172 9374

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.navlas.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ceny uvedené v kúpnej zmluve sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Doba trvania akčných cien je do vypredania zásob, ak nie sú ustanovené doplňujúce informácie pri výrobku inak. Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

 

2. VYMEDZENIE POJMOV

 • Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne inej zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami na jednej strane je spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.
 • Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy buď nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a výrobky tu kúpené užíva len pre svoje účely. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, fyzická alebo právnická osoba - ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. 
 • Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar, ktorý je výhradne určený pre profesionálne použitie a ďalej ich používa k svojej podnikateľskej činnosti sa riadi podľa vzájomných obchodných podmienok podľa Obchodného zákonníka.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.navlas.sk odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

 

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržanie objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

 

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

 

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

 

Predávajúci môže odmietnuť objednávku v nasledujúcich prípadoch:

 • ak produkty, ktoré sú zobrazené na webe nie sú už dostupné
 • ak produkty, ktoré sú na webe zobrazené, obsahujú zjavné chyby, napríklad nesprávnu cenu alebo nesprávny opis

 

4. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY PODĽA § 1829 ODS. 1 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, firmu PePe Hair & Beauty s.r.o. so sídlom vo Valašskom Meziříčí, Náměstí 88/21, PSČ 757 01, IČO: 08294097 na adresu NaVlas.sk, Námestie 88/21, 757 01 Valašské Meziříčí, alebo e-mail: navlas@navlas.sk formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Na tejto webovej stránke môže spotrebiteľ stiahnuť a vyplniť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vracia sa mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese NaVlas.sk, Námestie 21, 757 01, Valašské Meziříčí pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru . Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

 

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

 

 • a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 • d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 • l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu je nemožné, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov (napr. Rúže, krémy, maskary, šampóny, kondicionéry, štetce na líčenie a pod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

 

5. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM, OD ZMLUVY

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov Kupujúceho sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

 

Kupujúci vstupom na webové stránky www.navlas.sk súhlasí s ukladaním tzv. Cookies a pixelových tagov v jeho počítači.

 

7. DODACIE PODMIENKY

Objednávky doručujeme len na území Slovenskej republiky.

ZÁSIELKOVŇA

Pri objednávke nad 60, - € neplatíte poštovné. Neplatí pre zásielky nad 15 kg a nadmerné veľkosti

 • Cena dopravy: 2,9 € pri hodnote objednávky NAD 16 €.
 • Cena dopravy: 3,2 € pri hodnote objednávky POD 16 €.
 • Pri nákupe nad 60 € DOPRAVA ZADARMO

 

SLOVENSKÁ POŠTA

Pri objednávke nad 60, - € neplatíte poštovné. Neplatí pre zásielky nad 15 kg a nadmerné veľkosti.

 • Cena dopravy slovenskou poštou: 3,9 € pri hodnote objednávky NAD 16 €.
 • Cena dopravy slovenskou poštou: 4,5 € pri hodnote objednávky POD 16 €.
 • Pri nákupe nad 60 € DOPRAVA ZADARMO

 

GLS

Pri objednávke nad 70, - € neplatíte poštovné. Neplatí pre zásielky nad 15 kg a nadmerné veľkosti.

 • Cena dopravy GLS: 3,9 € pri hodnote objednávky NAD 16 €.
 • Cena dopravy GLS: 4,5 € pri hodnote objednávky POD 16 €.
 • Pri nákupe nad 70 € DOPRAVA ZADARMO

 

PLATBY

 • Platba vopred na účet: 0 €
 • Platba pri prevzatí: 2,5 €

 

Tovar je tiež možné prevziať osobne, po telefonickej dohode, v našom kamennom obchode na adrese: Námestie 21, Valašské Meziříčí.

 

Informácie o čase doručenia uvedená na produktových stránkach a v košíku je orientačná  a môže sa líšiť vzhľadom k preťaženiu dopravcov, štátnym sviatkom a neočakávaným zdržaním.

 

8. DODACIE LEHOTA PRE PAROCHNE A PRÍČESKY

Ak je objednaný typ-model parochne (príčesku) na sklade, odosielame ho v deň objednania (v pracovný deň do 12h.) Alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ objednaný typ parochne (príčesku) nemáme, dodacia lehota je 10-14dnů. Vzhľadom k tomu, že parochne-príčesky sú špecifický sortiment, môže dôjsť k výpadku niektorého z odtieňa konkrétneho modelu, v takomto prípade vám e-mailom oznámime termín odoslania Vašej objednávky.

 

9. ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Doklad o nákupe tovaru Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. Faktúra, daňový doklad o nákupe tovaru, je vystavená podľa Zákona o účtovníctve (zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve) a zasielajú sa v elektronickej forme PDF v prílohe na Váš e-mail. Faktúru si môžete vytlačiť sami. Faktúra slúži ako doklad o nákupe a zároveň ako záručný list. Vytlačená faktúra v elektronickej podobe PDF je platným daňovým dokladom a obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti. V prípade, že trváte na vystavení faktúry alebo nemáte možnosť si faktúru sami vytlačiť, zdieľajte nám svoju požiadavku pri zadávaní objednávky a my Vám faktúru k tovaru priložíme. Pre prípadnú reklamáciu je nutné k tovaru priložiť faktúru viď. Reklamačný poriadok.

 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

 

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
 • b) na odstránenie vady opravou veci,
 • c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 • d) odstúpiť od zmluvy.

 

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 

Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

 

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

 

 • a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
 • b) ak použil kupujúci vec ešte pred objavením vady,
 • c) ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
 • d) ak predal kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; al sa tak stalo len z časti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

 

Ak neoznámil kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

 

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA KVALITU PRI KUPUJÚCOM, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

 

 • a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

 

Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

 

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vady, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

V prípade preukázania, že dodané vec nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré si obe strany dohodli, hradí všetky náklady na doručenie veci k predajcovi, rovnako tak od neho späť k zákazníkovi predajca.

 

12. REKLAMAČNÝ PORIADOK NA PREDMETY Z UMELÉHO VLÁKNA A PRAVÉHO VLASU (parochne, príčesky)

 • Každý zákazník dostane k parochni alebo príčesku písomné poučenie o údržbe a ošetrovaní zakúpeného tovaru.
 • Dôvodom k reklamácii nie je strapatenie vlasových prameňov vzniknuté trením o goliere kabátov alebo o oporné plochy alebo zkrepatenie vlasu v dôsledku vystavenia vysokej teplote (pri varení, zalievaní kávy, prikladanie do kotla, sušenie u tepelného zdroja a pod.)
 • Nemožno reklamovať výrobok, ktorý utrpel na kvalite a vzhľade pôsobením vysokých teplôt - pranie v horúcej vode, kulmovanie, fénovanie apod. Dôsledkom nesprávneho zaobchádzania s výrobkom dochádza k zničeniu štruktúry vlasu a následnému nadmernému vypadávaniu. Toto sa nevzťahuje na výrobky z pravých vlasov, ktoré možno farbiť a šetrne upravovať aj za vyšších teplôt.
 • Parochňu nemožno reklamovať ani z dôvodu straty pôvodného farebného odtieňa pri extrémnom a dlhodobom vystavení vlasového výrobku slnečnému žiareniu alebo z dôvodu prania v neoriginálnych vlasových prípravkoch. Vlasové prípravky na umelé vlákno obsahujú kaučuk, ktorý je pre vzhľad a dobrý stav parochne nevyhnutný. Pre parochne z pravých vlasov je potrebné používať originálne prípravky na výrobky z pravých vlasov, ktoré obsahujú látky vyživujúce mŕtvy vlas.
 • Reklamácia sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie v dôsledku používania výrobku ako z umelého vlákna, tak z pravého vlasu.
 • Reklamáciu je možné uplatňovať iba z dôvodu zlého pútkovania, ktoré sa prejavuje neprimeraným a neustávajúcim padaním väčšieho množstva vlasov alebo vlasových prameňov, pri ktorom sú úplne zjavné poruchy štruktúry účesu. Môže sa ojedinele vyskytnúť predovšetkým u dlhých modelov. Pri krátkych parochní sa môže ojedinele objaviť zlé šitím jednotlivých prameňov a tým vytvorenie medzery v kompaktnej pokrývke.

 

13. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. 

 

14. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručenia predávajúcemu ako návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky.

 

Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Slovenská obchodná inšpekcia zriadená zákonom č. 64/1986 Zb. O Slovenskej obchodnej inšpekcii, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť cez e-podateľňu na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie, www.coi.cz. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov podľa zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, www.uoou.cz.

 

Znenie týchto VOP môže zhotoviteľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 31. 12. 2019.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy: Odstúpenie od zmluvy